September 25, 2021

รพ.เอกชน จ่อคืนเงินจองโมเดอร์น่า สภากาชาดโต้สั่งแยก 1 ล้านโดส

~

รพ.เอกชน จ่อคืนเงินจองโมเดอร์น่า สภากาชาดโต้สั่งแยก 1 ล้านโดส

~

~

~

~

~

~

VDO รพ.เอกชน จ่อคืนเงินจองโมเดอร์น่า สภากาชาดโต้สั่งแยก 1 ล้านโดส

~

~

~

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *